edward winslow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward winslow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward winslow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward winslow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward winslow

    Similar:

    winslow: English colonial administrator who traveled to America on the Mayflower and served as the first governor of the Plymouth Colony (1595-1655)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).