winslow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winslow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winslow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winslow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winslow

    English colonial administrator who traveled to America on the Mayflower and served as the first governor of the Plymouth Colony (1595-1655)

    Synonyms: Edward Winslow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).