edward ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward ii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward ii

    Similar:

    edward: King of England from 1307 to 1327 and son of Edward I; was defeated at Bannockburn by the Scots led by Robert the Bruce; was deposed and died in prison (1284-1327)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).