edward d. white nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward d. white nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward d. white giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward d. white.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward d. white

    Similar:

    white: United States jurist appointed chief justice of the United States Supreme Court in 1910 by President Taft; noted for his work on antitrust legislation (1845-1921)

    Synonyms: Edward White, Edward Douglas White Jr.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).