edward osborne wilson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward osborne wilson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward osborne wilson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward osborne wilson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward osborne wilson

    Similar:

    wilson: United States entomologist who has generalized from social insects to other animals including humans (born in 1929)

    Synonyms: E. O. Wilson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).