edward williams morley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward williams morley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward williams morley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward williams morley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward williams morley

    Similar:

    morley: United States chemist and physicist who collaborated with Michelson in the Michelson-Morley experiment (1838-1923)

    Synonyms: E. W. Morley, Edward Morley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).