edward jenner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward jenner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward jenner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward jenner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward jenner

    Similar:

    jenner: English physician who pioneered vaccination; Jenner inoculated people with small amounts of cowpox to prevent them from getting smallpox (1749-1823)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).