west block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối nhà phía tây