west africa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west africa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west africa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west africa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west africa

    an area of western Africa between the Sahara Desert and the Gulf of Guinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).