west wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west wind.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west wind

    wind that blows from west to east

    Synonyms: wester

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).