west germany nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west germany nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west germany giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west germany.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west germany

    a republic in north central Europe on the North Sea; established in 1949 from the zones of Germany occupied by the British and French and Americans after the German defeat; reunified with East Germany in 1990

    Synonyms: Federal Republic of Germany

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).