westward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westward.

Từ điển Anh Việt

 • westward

  /'westw d/

  * danh từ

  hướng tây

  * tính từ & phó từ

  về phía tây

  in a westward direction: theo hướng tây

  to go westward: đi về phía tây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • westward

  * kỹ thuật

  hướng tây

  phía tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • westward

  toward the west

  they traveled westward toward the setting sun

  Synonyms: westwards

  Similar:

  west: the cardinal compass point that is a 270 degrees

  Synonyms: due west, W

  westbound: moving toward the west

  westbound pioneers

  Synonyms: westerly