westwards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westwards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westwards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westwards.

Từ điển Anh Việt

 • westwards

  /'westw dz/

  * phó từ

  (như) westward

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • westwards

  Similar:

  west: the cardinal compass point that is a 270 degrees

  Synonyms: due west, westward, W

  westward: toward the west

  they traveled westward toward the setting sun