west-ender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west-ender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west-ender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west-ender.

Từ điển Anh Việt

  • west-ender

    /'west'end /

    * danh từ

    người dân khu tây Luân đôn