western nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western.

Từ điển Anh Việt

 • western

  /'west n/

  * tính từ

  (thuộc) phía tây; của phưng tây

  western city: thành phố phía tây

  Western powers: các cường quốc phưng tây

  * danh từ

  người miền tây

  phim (truyện) về đời sống những người chăn bò (cao bồi) ở miền tây nước Mỹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • western

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  về hướng Tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • western

  a film about life in the western United States during the period of exploration and development

  Synonyms: horse opera

  a sandwich made from a western omelet

  Synonyms: western sandwich

  relating to or characteristic of the western parts of the world or the West as opposed to the eastern or oriental parts

  the Western world

  Western thought

  Western thought

  Antonyms: eastern

  of or characteristic of regions of the United States west of the Mississippi River

  a Western ranch

  Antonyms: eastern

  lying toward or situated in the west

  our company's western office

  Similar:

  westerly: of wind; from the west