western society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • western society

    * kinh tế

    xã hội phương tây