western culture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western culture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western culture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western culture.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western culture

    the modern culture of western Europe and North America

    when Ghandi was asked what he thought of Western civilization he said he thought it would be a good idea

    Synonyms: Western civilization

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).