western skink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western skink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western skink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western skink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western skink

    found in western North American grasslands and open woodlands

    Synonyms: Eumeces skiltonianus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).