westerlies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westerlies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westerlies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westerlies.

Từ điển Anh Việt

  • westerlies

    * danh từ số nhiều

    (hải) gió tây