west door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west door

    * kỹ thuật

    nhà thờ

    xây dựng:

    cửa lớn