west point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm phía tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west point

    United States Army installation on the west bank of Hudson river to the north of New York City; site of United States Military Academy