wall unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wall unit

    a piece of furniture having several units that stands against one wall of a room

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).