wall slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall slot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường kẻ chỉ của tường

    đường rãnh của tường