walloons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walloons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walloons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walloons.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walloons

    an ethnic group speaking a dialect of French and living in southern and eastern Belgium and neighboring parts of France

    Similar:

    walloon: a member of the French-speaking people living in Belgium

    walloon: a dialect of French spoken in Belgium and adjacent parts of France

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).