wall face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall face

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt tường