wall tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall tap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòi nước gắn vào tường