wall time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall time

    * kỹ thuật

    thời gian thực