wall pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống xuyên tường