wall off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall off

    * kỹ thuật

    sự trét