waller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waller.

Từ điển Anh Việt

  • waller

    * danh từ

    thợ nề; thợ xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet