wall tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch vuông lát tường

    tấm lát tường