wall oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall oven

    * kỹ thuật

    lò xây