wall hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall hook

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móc tường