wall post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ tường