wall base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall base

    * kỹ thuật

    chân tường

    đế tường