wall rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá bị kẹp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wall rock

    a rock immediately adjacent to a vein or fault