wall beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall beam

    * kỹ thuật

    dầm tường

    rầm tường