wall scratcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall scratcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall scratcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall scratcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall scratcher

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy cạo thành vách