wall rendering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall rendering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall rendering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall rendering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall rendering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trát vữa lên tường