wall register nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall register nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall register giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall register.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall register

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ điều tiết trên thành