wall reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall reaction

    * kỹ thuật

    phản lực vách