wall plastering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall plastering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall plastering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall plastering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall plastering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trát tường