wall pilaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall pilaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall pilaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall pilaster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall pilaster

    * kỹ thuật

    trụ bổ tường