wall papering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall papering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall papering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall papering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall papering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tác bồi tường