wall insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall insulation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cách nhiệt vách

    sự cách nhiệt vách