wall in trench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall in trench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall in trench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall in trench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall in trench

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường trong đất