wall holdfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall holdfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall holdfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall holdfast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall holdfast

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự gia cố tường

    sự neo tường