wall foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall foundation

    * kỹ thuật

    móng tường