wall diffuser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall diffuser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall diffuser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall diffuser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall diffuser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    miệng thổi gắn tường