wall cupboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall cupboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall cupboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall cupboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall cupboard

    * kỹ thuật

    tủ tường